Klub Jeździecki

Stowarzyszenie „Klub Jeździecki Equarius” z siedzibą w Poznaniu zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania w 2014 r. W tym samym roku Klub został zarejestrowany w Wielkopolskim Związku Jeździeckim, by w 2015 r., po przystąpieniu do niego pierwszych członków opłacić pierwszą roczną licencję na starty w zawodach.

Stowarzyszenie „Klub Jeździecki Equarius” działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz  statutem.

Celem Klubu jest podejmowanie działań pożytku publicznego:
1.    podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
2.    planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;
3.    uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych;
4.    organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
5.    organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
6.    realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
7.    realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
8.    kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
9.    współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.

 

Zobacz także:

 

 

 error: Content is protected !!